Kriminalistický ústav Praha
Policie České republiky


Je nejvýznamnějším kriminalistickým expertizním pracovištěm v České republice.
Z historie ústavu

Historie Kriminalistického ústavu začíná rokem 1958, kdy byl vědeckotechnický odbor Hlavní správy VB reorganizován na Kriminalistický ústav VB coby rezortní pracoviště určené a specializované na řízení výkonu kriminalistickotechnické činnosti a provádění znalecké činnosti v oboru kriminalistika. Při rozdělení československého státu získal ústav název - Kriminalistický ústav Praha Policie ČR.

Zkoumání padělku razítek Pracoviště ústřední daktyloskopické stanice (30.léta min.stol.) Trasologické zkoumání podrážek obuvi
Složitý byl vývoj znaleckých institucí působících v rámci četnictva a policie. Koncem
19. stol. se v Praze utvořilo při policejním ředitelství antropometrické a po r. 1901 daktyloskopické oddělení. Rivalita mezi policií a četnictvem přispěla k tomu, že se velmi brzy prosadil dualismus ve vnitřních znaleckých institucích a v r. 1907 bylo založeno druhé ústředí pro fotografii a daktyloskopii při Okresním četnickém velitelství v Praze na Vinohradech. Oddělení daktyloskopie bylo v r. 1919 přeměněno na Ústřední daktyloskopickou stanici s působností pro celou republiku. V r. 1922 bylo u Poznávacího úřadu Policejního ředitelství zřízeno Četnické oddělení, které jednak podávalo znalecké posudky, jednak řídilo výkon četnické pátrací služby; v r. 1928 bylo přeměněno v Ústřední četnické pátrací oddělení. Dualismus byl znovu potvrzen zřízením Všeobecné kriminální ústředny v Praze výnosem ministerstva vnitra z r. 1929. Teprve k 15. březnu 1942 byly obě ústředny sloučeny v jedinou, která pak nesla název "Kriminální ústředna v Praze".
Expertizní (znalecká) činnost ústavu  

Expertizní (znalecká) činnost predstavuje jednu ze základních funkcí ústavu. Od počátku své existence je Kriminalistický ústav zapsán jako pracoviště specializované na znaleckou činnost v Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti v oborech: elektrotechnika, chemie, krimi-nalistika, písmoznalectví, strojírenství. Kriminalistický ústav vykonává znaleckou činnost v 21 odvětvích pěti základních oborů.
V jeho laboratořích vznikla celá řada metodik, odborných statí, skript a učebnic. Desítky let vydává dva časopisy. Kriminalistický ústav systematicky rozvíjí mezinárodní spolupráci.

Kriminalistická biologie - identifikace DNA Balistika - fotografie výstřelu Superprojekce lebky do portrétu
Mezinárodní spolupráce a aktivity

Zahraniční spolupráce Kriminalistického ústavu Praha realizovaná před rokem 1989, se omezovala pouze na ojedinělé pracovní kontakty s představiteli a výjimečně i experty některých kriminalistických ústavů socialistických států. Významnější kontakty udržoval KÚP zejména s obdobnými institucemi Polska, bývalé NDR, Maďarska a Bulharska, se kterými si též vyměňoval publikační výstupy. Od roku 1962 se v rámci bývalých socialistických zemí konala mezinárodní kriminalistická sympozia (MKS). Dvě z nich se uskutečnila v tehdejším Československu (1965, 1977).
Ačkoliv původně měla být sympozia zaměřena na problematiku aplikace přírodních a technických věd v kriminalistice, později byla projednávána i témata širšího a vědectějšího zaměření (objektivizace procesu identifikace, informatika, kriminalistická taktika a metodika, prevence, kriminální recidiva), ale i problematika odtažitá (dopravní nehody aj.). Postupně se ze setkávání expertů staly politické mítinky představiteliů resortů ministerstev vnitra.

 

Naopak v posledních více jak 10 letech nabyla zahraniční spolupráce KÚP s partnerskými institucemi z Evropy, USA i dalších kontinentů na nebývalé intenzitě. Absolutně první kontakt ze "západu" se uskutečnil hned začátkem roku 1990, kdy do Prahy přijeli experti z BKA Wiesbaden (SRN). Vzápětí se uskutečnila cesta vedení KÚP na partnerské pracoviště do Vídně. Systematickou (dvoustrannou) spolupráci mezi kriminalistickými ústavy navrhli první Francouzi. Již v první polovině 90. let se několik expertů KÚP pravidelně účastnilo seminářů pracovních skupin expertů (vlákna, DNA).

 

European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)

KÚP je od března 1998 prostřednictvím svého ředitele členem této významné mezinárodní instituce. Více informací naleznete na našich stránkách European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

Stejně aktivně probíhaly a probíhají kontakty prostřednictvím Interpolu. KÚP měl své zastoupení ve velice důležité pracovní skupině Interpolu, která de facto rozhodla o metodice analýz DNA a organizování národních databází DNA. Česká delegace aktivně vystoupila i na prvním celosvětovém setkání šéfredaktorů a vydavateli kriminalistických a policejních časopisů, kterou svolal Interpol do Lyonu (1998).
Národní registr DNA

Česko je první postkomunistickou zemí, která zakládá národní registr se vzorky genetických informací DNA. Podobné evidence využívají například USA a Velká Británie. Na základě analýz
kyseliny deoxyribonukleové bude možné identifikovat zločince a zanášet do evidencí stopy z nevyřešených případů. Nezbytné softwarové vybavení systémem CODIS a školení expertů poskytuje americká FBI.
Vydavatelská činnost Kriminalistického ústavu
Publikační a metodická činnost Kriminalistického ústavu Praha je rozsáhlá. Ústav vydává časopisy, odbor-né publikace, podílí se na výrobě instruktážních filmů, na tvorbě vyučovacích osnov a vlastní výuce pro kriminalistické techniky a pro experty znaleckých pracovišť působících v policii. Činí tak především formou přednáškové činnosti a poskytováním učebních materiálů; umožňuje budoucím i stávajícím expertům stáže ve svých laboratořích a na dalších pracovištích.

Kriminalistický sborník

Kriminalistický sborník vycházel od roku 1957 jako měsíčník. Začátkem roku 1998 byl vydáváním časopisu pověřen Kriminalistický ústav Praha (předchozím vydavatelem bylo Ředitelství kriminální policie). Sborník vychází pětkrát ročně.
V Kriminalistickém sborníku jsou zveřejňovány články z policejní praxe (rozbory konkrétních případů), články o činnosti zahraničních policejních sborů a články zabývající se aktuálními problémy trestního práva, kriminalistiky a souvisejících oborů (psychologie, viktimologie, soudního lékařství a pod.)

  ICP Quick Report vychází z iniciativy ředitele KÚP od června 1998 jako nepravidelný interní zpravodaj, určený členům ENFSI. Stručně informuje obrazovou formou o významných akcích ENFSI. Vychází pouze v angličtině.
   
Kontakt
 

Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky
post. schr. 62/KÚP, 170 89 Praha 7
e-mail: ku@mvcr.cz
oficiální internetové stránky: http://www.mvcr.cz/policie/ku/


(foto JŠ, Muzeum Policie ČR a KÚP)